Sporovi sa elementom inostranosti

Nisu svi pravni odnosi i sporovi koji iz njih proističu isključivo domaćeg karaktera. Tako da ako jedna strana iz ugovornog odnosa nije domaći državljanin ili recimo strani državljanin želi da postane vlasnik nepokretnosti u Republici Srbiji, pravni režim je različit od one situacije u kojoj takvi elementi inostranosti ne postoje. U tim okolnostima se postavljaju mnoga pitanja, pre svega koje pravne norme će se primenjivati, čije će institucije ili sudovi biti nadležni da postupaju u tim situacijama, da li će odluka domaćeg suda važiti i u inostranstvu, da li privredni subjekt osnovan u inostranstvu može da svoje potraživanje naplati u Republici Srbiji na osnovu fakture koju je izdao, kakva prava imaju strani državljani i sl. Našim klijentima dajemo odgovore na ova pitanja i pružamo usluge u vidu davanja saveta prilikom zasnivanja odnosa u kojima postoji elemenat inostranosti i razjašnjenja spornih situacija. Predočavajući sve moguće aspekte pravnog problema, našim klijentima na taj način omogućavamo da se bolje upoznaju sa posledicama i rizicima koje konkretni pravni odnos sa inostranim elementom nosi, kao i da li će i pod kojim uslovima će moći da ostvare svoja prava i interese. Takođe, naše klijente zastupamo u postupcima (sudskim, upravnim ili arbitražnim) koji iz ovih odnosa proisteknu.

Pravne usluge:

  • Savetovanje prilikom izbora i utvrđivanja merodavnog prava (prema odredbama Zakona o rešavanju sukoba zakona i prihvaćenih međunarodnih konvencija);
  • Savetovanje prilikom izbora foruma (suda ili institucije koji će biti nadležni da reše potencijalne sporove);
  • Savetovanje domaći fizičkih i pravnih lica prilikom zasnivanja pravnog odnosa ili ostvarivanja prava u inostranstvu;
  • Savetovanje stranih državljana i privrednih subjekata koji žele da zasnuju pravni odnos u Republici Srbiji;
  • Prava stranaca na teritoriji Republike Srbije;
  • Zastupanje u sporovima koji sadrže element inostranosti (validnost, tumačenje i primena ugovora, svojinskopravni odnosi, nasleđivanje, naknada štete materijalne i nematerijalne, imovinski odnosi u bračnoj i vanbračnoj zajednici i dr.)
  • Zastupanje u postupku priznanja stranih odluka (sudskih, arbitražnih, upravnih);
  • Izvršenje stranih odluka i naplata potraživanja u Republici Srbiji.

< Nazad na sve oblasti