Promet robe i usluga

Trgovina robom i uslugama postoji koliko i ljudska civilizacija. Danas, u savremenom dobu, ovakva trgovina predstavlja svakodnevicu, a vrši se kako u unutrašnjosti zemlje tako i van granica neke zemlje. Bilo da se radi o domaćem ili međunarodnom prometu, za svakog prodavca ili kupca robe, odnosno pružaoca ili primaoca usluge, jedna stvar je ključna, a to je da se njihov posao uspešno izvrši. Budući da je regulisanje i rešavanje problema u vezi sa komercijalnim odnosima ove vrste središte interesovanja naše kancelarije, uvek se trudimo da njima posvetimo veliku pažnju. Ekspertiza naših advokata se pre svega odnosi na primenu Bečke konvencije o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe (CISG) čije je potpisnik i Republika Srbija. Našim klijentima, pravnu pomoć pružamo prilikom sastavljanja ugovora o prometu robe i usluga, ukazivanjem na probleme koji mogu da se jave prilikom tumačenja i primene takvih ugovora, predočavanjem različitih načina slanja robe ili naplate cene, savetovanjem prilikom ugovaranja prava koje će se primenjivati na budući ugovor, kao i određivanja mehanizama rešavanja eventualnog spora. Takođe, naši advokati zastupaju stranke u sporovima koji proisteknu iz prometa robom ili uslugama.

Pravne usluge:

  • Sastavljanje okvirnih ugovora o prodaji robe ili ugovora o pružanju usluga (domaćih i međunarodnih);
  • Sastavljanje pojedinačnih ugovora o prodaji robe ili ugovora o pružanju usluga (domaćih i međunarodnih);
  • Savetovanje i zastupanje klijenta u oblasti međunarodnog trgovinskog prava posebno kada se primenjuje Bečka konvencija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG);
  • Ugovaranje i primena INCOTERMS klauzula;
  • Savetovanje i davanje mišljenja u vezi sa načinom isporuke, plaćanjem cene i izborom sredstva obezbeđenja;
  • Ukazivanje na carinske propise i savetovanje u vezi sa slobodnim carinskim zonama;
  • Rešavanje sporova i zastupanje u sporovima pred sudovima i arbitražama u vezi sa domaćim i međunarodnim prometom robe i usluga.

< Nazad na sve oblasti