Izmene Zakona o porezu na imovinu | Od sada sve na jednom mestu

1. januara 2020. godine stupiće na snagu izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu. Ovim izmenama u zakonom tačno određenim slučajevima pojednostavljen je postupak prijave i utvrđivanja poreza koji se plaća na imovinu, prenos apsolutnih prava, nasleđe i poklon. Prijavu ovih poreza sada će za lice koje ne vodi poslovne knjige (to su uvek fizička lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige), podnositi javni beležnik na osnovu isprave koju je overio ili potvrdio, odnosno pravnosnažne odluke koju je doneo u vršenju poverenih ovlašćenja.

| Porez na imovinu

Porez na imovinu predstavlja porez koji se plaća na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji republike Srbije i to za:

 • pravo svojine na nepokretnosti (kući, stanu, ili zemljištu površine preko 10 ari);
 • pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica;
 • pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari;
 • pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini;
 • državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;
 • državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;
 • državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

Javni beležnik vrši overe isprava (ugovora) ili donosi odluke na osnovu poverenih ovlašćenja, kojima se prenosi neko od napred navedenih prava na nepokretnosti/ma. Kada javni beležnik donese takvu ispravu, odnosno kada odluka koju je doneo bude pravnosnažna, on je dužan da tako overenu ispravu, odnosno donetu pravnosnažnu odluku, u roku od 24 sata elektronskim putem dostavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i nadležnom organu za poslove katastra nepokretnosti i vodova.

Pored te isprave, odnosno pravnosnažne odluke, javni beležnik je dužan da nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i nadležnom organu za poslove katastra nepokretnosti i vodova dostavi sledeće podatkei to:

 1. podatke o ispravi koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno podatke o pravosnažnoj odluci koju je javni beležnik doneo i o nepokretnosti koja je predmet oporezivanja (o vrsti, mestu, načinu korišćenja neizgrađenog građevinskog zemljišta i dr.);
 2. pravu na poresko oslobođenje, odnosno poreski kredit;
 3. dokaze za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje, odnosno poreski kredit;
 4. da li se zemljište na kojem lice stiče određeno pravo graniči sa zemljištem koje se već nalazi u njegovom posedu, tako da je njihova ukupna površina veća od 10 ari, odnosno da li je prestankom prava na delu zemljišta, površina preostalog dela zemljišta manja od 10 ari;
 5. korisnoj površini nepokretnosti koja je predmet oporezivanja;
 6. godini u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.

Podatke pod tačkama 2), 4), 5) i 6) javni beležnik dostavlja isključivo na osnovu izjave poreskog obveznika.

Zajedno sa ispravom koju overi, odnosno pravnosnažnom odlukom koju je doneo i svim pobrojanim podacima i dokazima, javni beležnik je dužan da nadležnom organu lokalne samouprave podnese za račun poreskog obveznika i poresku prijavu za porez na imovinu.

Ukoliko poreski obveznik javnom beležniku ne dostavi sve tražene podatke, odnosno sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, ili za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje ili poreski kredit, poreski obveznik je dužan da te podatke dostavi u roku od 30 dana od dana kada je javni beležnik sve podatke koji su mu bili dostupni, dostavio nadležnom organu jedinice lokalne samouprave ili u roku koji nadležan organ jedinice lokalne samouprave ostavi poreskom obvezniku. Ako poreski obveznik ne dostavi sve tražene podatke i dokaze u predviđenom roku, smatraće se da njima ni ne raspolaže, a poreska obaveza će se utvrditi samo na osnovu poznatih podataka.

| Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu:

 • prava svojine na nepokretnosti;
 • prava intelektualne svojine;
 • prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu – osim na mopedu, motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini, prava svojine na upotrebljavanom plovilu, odnosno prava svojine na upotrebljavanom vazduhoplovu sa sopstvenim pogonom – osim državnog;
 • prava korišćenja građevinskog zemljišta;
 • sticanje prava svojine i drugih prava na osnovu pravosnažne sudske odluke ili odluke drugog nadležnog organa ili lica sa javnim ovlašćenjem;
 • sticanje prava svojine održajem;
 • celokupne imovine pravnog lica;
 • prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica – ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio, ili je preuzeo samo deo tih obaveza.

Međutim javni beležnik neće u svim ovim situacijama za račun poreskog obveznika podnositi poresku prijavu za prenos apsolutnih prava, već samo kod overe onih isprava odnosno donošenja odluka koje se tiču prenosa apsolutnih prava na nepokretnostima (kućama, stanovima, zemljištu).

U roku od 24 sata od trenutka overe isprave, odnosno pravosnažnosti odluke koju je doneo, javni beležnik je dužan da tako overenu ispravu, odnosno donetu pravnosnažnu odluku, elektronskim putem dostavi organu nadležnom za poslove katastra. Pored isprave, odnosno odluke, javni beležnik je dužan da u istom roku organu nadležnom za poslove katastra dostavi:

 1. da li obveznik poreza na prenos apsolutnih prava smatra da ima pravo na poresko oslobođenje;
 2. dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, odnosno izjavu kupca prvog stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva;
 3. podatke o ispravi koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno o pravosnažnoj odluci koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja.

Organ nadležan za poslove katastra dužan je da odmah po prijemu isprave, odnosno odluke od strane javnog beležnika zajedno sa svim pomenutim podacima I dokazima, po službenoj dužnosti dostavi poreskom organu.

Ukoliko poreski obveznik javnom beležniku ne dostavi sve tražene podatke, odnosno sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, poreski obveznik je dužan da ih na zahtev poreskog organa dostavi tom organu u ostavljenom roku. Ako poreski obveznik ne dostavi sve tražene podatke i dokaze u roku određenom od strane poreskog organa, smatraće se da njima ni ne raspolaže, odnosno da izjava nije podneta, odnosno da obveznik nema pravo na poresko oslobođenje.

| Porez na nasleđe i poklon

Porez na nasleđe i poklon plaća se na pravo svojine i druga prava na nepokretnosti, kao i na nasleđeni, odnosno na poklonom primljeni:

 • gotov novac;
 • štedni ulog;
 • depozit u banci;
 • novčano potraživanje;
 • pravo intelektualne svojine;
 • pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovilu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu i drugim pokretnim stvarima.

Javni beležnik na osnovu poverenih ovlašćenja može da vodi ostavinski postupak i donosi Rešenje o nasleđivanju. Na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju, javni beležnik će za račun poreskog obveznika podneti poresku prijavu za sve nasleđene stvari i prava za koje se plaća porez na nasleđe. Takođe. javni beležnik će za račun poreskog obveznika podneti poresku prijavu za poklon koji je ostvaren u ostavinskom postupku koji je vodio javni beležnik, a čiji predmet mogu da čine napred nabrojane stvari i prava. Pored toga, javni beležnik će za račun poreskog obveznika podneti poresku prijavu i za overenu ispravu (ugovor) o poklonu nepokretnosti.

U roku od 24 sata od trenutka overe isprave, odnosno pravosnažnosti odluke koju je doneo, javni beležnik je dužan da tako overenu ispravu, odnosno donetu pravnosnažnu odluku, elektronskim putem dostavi organu nadležnom za poslove katastra. Pored isprave, odnosno odluke, javni beležnik je dužan da u istom roku organu nadležnom za poslove katastra dostavi:

 1. izjašnjenje obveznika da li postoje dugovi, troškovi i drugi tereti koje je obveznik poreza na nasleđe dužan da isplati ili na drugi način namiri iz nasleđene imovine, odnosno da li obveznik poreza na nasleđe i poklon smatra da ima pravo na poresko oslobođenje ili na poreski kredit;
 2. dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze;
 3. podatke o ispravi koju je sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, odnosno o pravosnažnoj odluci koju je javni beležnik doneo u vršenju zakonom poverenih javnih ovlašćenja.

Organ nadležan za poslove katastra dužan je da odmah po prijemu isprave, odnosno odluke od strane javnog beležnika zajedno sa svim pomenutim podacima I dokazima, po službenoj dužnosti dostavi poreskom organu.

Ukoliko poreski obveznik javnom beležniku ne dostavi sve tražene podatke, odnosno sve dokaze od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, poreski obveznik je dužan da ih na zahtev poreskog organa dostavi tom organu u ostavljenom roku. Ako poreski obveznik ne dostavi sve tražene podatke i dokaze u roku određenom od strane poreskog organa, smatraće se da njima ni ne raspolaže, odnosno da ne postoje dugovi, odnosno da obveznik nema pravo na poresko oslobođenje ili na poreski kredit.

| Praktični značaj izmena Zakona o porezu na imovinu

Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu sada će se prilikom zaključivanja ugovora o prometu nepokretnosti, ili ugovora o poklonu nepokretnosti, ili prilikom nasleđivanja stvari i prava u ostavinskom postupku, odnosno dobijanja stvari i prava u ostavinskom postupkuputem poklona, ceo proces overe tih isprave (ugovora), odnosno donošenja odluke od strane javnog beležnika i prijave poreza i uknjižbe u katastarske knjige, za stranku završiti kod javnog beležnika. Na taj način poreskom obvezniku značajno je olakšan postupak, jer npr. nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti neće morati više da ide u katastar nepokretnosti kako bi se uknjižio kao vlasnik nepokretnosti, niti da vodi računa o rokovima u kojima treba da podnose poresku prijavu za porez na prenos apsolutnih prava i porez na imovinu, neće morati da popunjava obrazce za podnošenje poreske prijave, niti da čeka u redu u poreskoj upravi, odnosno pošti kako bi predao poresku prijavu. Sada će sve to umesto poreskog obveznika raditi javni beležnik.

Tekst Zakona o porezu na imovinu možete pronaći ovde:

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezima_na_imovinu.html