Saamir K. Nizam

Obrazovanje

  • Univerzitet Džordž Vašington, Vašington DC, SAD (B.A.)
  • Univerzitet Edinburg Napier, Škotska (LL.B.)
  • Univerzitet Edinburg, Škotska (M.Sc.)
  • Pravni fakultet Univerziteta u Edinburgu (Dipl. pravni praktičar)

Stručna praksa

  • Građanska i privredna parnica (Društvo pravnika Škotske)
  • Izrada nacrta zakonodavnih akata (Kongres SAD)
  • Finansijski kriminal i istražne tehnike (US FBI)

Organizacije

  • Član Društva pravnika Škotske (Škotska/UK)

Radni jezici

  • Engleski

Kontakt

Saamir je advokat u Škotskoj i savetnik u advokatskoj kancelariji Đukić Novaković za anglosaksonsko i međunarodno pravo, kao i pravo EU. Ima bogato iskustvo u sporovima velike vrednosti koji proističu iz ugovornih odnosa ili zakonskih regulativa, sporovima povodom naknada štete, prava konkurencije, sporovima koji se tiču prevara i opštoj parnici u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim američkim državama i na Bliskom istoku. Pored toga, Saamir redovno zastupa klijente pred sudovima u Škotskoj. Takođe, Saamir je zastupao klijente u sporovima velike vrednosti pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Londonu, u arbitraži koja se vodila prema pravilima Međunarodne trgovinske komore.

Pre bavljenja advokaturom u Škotskoj, Saamir je u Sjedinjenim američkim državama, radio na zakonovadnim projektima koji su se ticali aproprijacija, finansija, hartija od vrednosi i bankarskih propisa. Učestvovao je u brojnim istragama koje je sprovodio Kongres Sjedinjenih američkih država, među kojima se posebno istuču istraga „BCCI / Prvo američko tužilaštvo“, „kriza štednje i zajma“, istraga „Big Tobacco “ (koja se okončala nagodbom), te istraga Komisije za hartije od vrednosi i berzu SAD u vezi sa kolapsom „Enrona“. Takođe je učestvovao u određenim međunarodnim istragama, poput istrage vazane za genocid u Bosni pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Juoslaviju i obuku zakonodavnih vlasti u donošenju propisa u projektu demokratija u Africi koji je organizovao Kongres SAD. 

Trenutno, Saamir učestvuje u istraživanju koje se tiče zlostavljanja dece u Škotskoj i pomaže Grupi za međunarodno javno pravo i politiku u svojstvu amicus curiae u slučaju Gambija protiv Mijanmara, pred Međunarodnim sudom pravde.

Takođe, u okviru Centra za beplatnu pravnu pomoć na Pravnom fakultetu Univerziteta u Edinburgu Saamir drži predavanja iz predmeta Ustavno pravo SAD.

Pored prava, Saamir je stravstveni igrač skvoša koji živi u Edinburgu sa svojom suprugom i dvoje dece.

Najnovije od Saamira: